top of page

voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 

DEFENITIES

 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

■ Lumen Photo: Lumen Photo, een handelsnaam van ‘Lumen/Valo’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62374974, kantoorhoudende te 1094 CP Amsterdam, aan de Borneostraat 92 unit D en statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: Lumen Photo) en/of aan haar gelieerde ondernemingen die deze Algemene Voorwaarden in hun overeenkomsten gebruikelijk plegen te hanteren.

 

■ Valo Images: Valo Images, een handelsnaam van ‘Lumen/Valo’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62374974, kantoorhoudende te 1094 CP Amsterdam, aan de Borneostraat 92 unit D en statutair gevestigd te Amsterdam (hierna: Valo Images) en/of aan haar gelieerde ondernemingen die deze Algemene Voorwaarden in hun overeenkomsten gebruikelijk plegen te hanteren.

 

■ Cliënt: De afnemer van de producten en/of diensten van Lumen Photo/Valo Images, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

 

■ Licentiegever: De leverancier van de Foto, namens welke Lumen Photo/Valo Images optreedt als intermediair.

 

■ De Foto: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet 1912 welke met bedoelde Fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld, en waarvan een bestand en gebruikslicentie door Lumen Photo/Valo Images aan de Cliënt wordt geleverd.

 

■ Werkzaamheden: al hetgeen Lumen Photo/Valo Images op verzoek van de Cliënt levert, verricht, maakt en/of uitvoert. Waaronder, maar niet uitsluitend, het fotograferen in opdracht, commerciële exploitatie, redactiediensten, het ontwerpen en vervaardigen van een Foto, het geven van advies en/of het verrichten van diensten op locatie.

 

■ Opdracht: het verzoek van de Cliënt aan Lumen Photo/Valo Images om tegen betaling een of meerdere Foto’s te leveren en/of werkzaamheden te (doen) verrichten.

 

■ Offerte: een aanbieding van Lumen Photo/Valo Images aan de Cliënt tot het leveren van een Foto en/of het verrichten van Werkzaamheden.

 

■ Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Lumen Photo/Valo Images en Cliënt tot stand komt met betrekking tot het ter beschikking stellen aan Cliënt van een foto (of van foto’s) en/of in Opdracht van Cliënt door Lumen Photo/Valo Images verrichte werkzaamheden, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen Lumen Photo/Valo Images en Cliënt die in verband staan met de Overeenkomst.

 

 

TOEPASSELIJKHEID

 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Lumen Photo/Valo Images en Cliënt, daaronder begrepen op Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en alle overige (rechts-) handelingen tussen Lumen Photo/Valo Images en Cliënt.

 

2.2. Eventuele Algemene Voorwaarden, en/of inkoopvoorwaarden, en/of opdrachtvoorwaarden, en/of vergelijkbare voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden Lumen Photo/Valo Images derhalve niet, tenzij Lumen Photo/Valo Images de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding door Lumen Photo/Valo Images is ondertekend.

 

2.3. Cliënt ziet uitdrukkelijk, zonder voorbehoud af van de toepasselijkheid van door Cliënt gehanteerde Algemene Voorwaarden, en/of inkoopvoorwaarden, en/of opdrachtvoorwaarden, en/of vergelijkbare voorwaarden.

 

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

3. De Overeenkomst tussen Cliënt en Lumen Photo/Valo Images komt tot stand: 

 

■ door een aan Lumen Photo/Valo Images schriftelijk of mondeling gegeven opdracht door Cliënt, en/of een bestelling van een door Cliënt aangevraagde Foto uit een door Lumen Photo/Valo Images beheerde beeldbank en aanvaarding van deze opdracht en/of bestelling door Lumen Photo/Valo Images.

 

■ doordat een aanbod van Lumen Photo/Valo Images door Cliënt wordt aanvaard en het aanbod niet overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Lumen Photo/Valo Images wordt herroepen.

 

■ indien Cliënt gebruik maakt van de (online) beeldbanken van Lumen Photo/Valo Images: door de Foto of Foto’s daadwerkelijk te downloaden.

 

■ indien sprake is van (een) door Lumen Photo/Valo Images aan Cliënt al dan niet digitaal, toegezonden Foto of Foto’s aan Cliënt: op het moment dat Cliënt de Foto of Foto’s ontvangt en hij deze aanvaardt dan wel downloadt.

 

■ indien Cliënt en/of een eindgebruiker een Foto of Foto’s publiceert danwel op enige andere wijze gebruik maakt van een Foto of Foto’s.

 

 

OFFERTE, LEVERING EN BETALING

 

4.1. Foto’s van Lumen Photo/Valo Images worden ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale overdracht. Lumen Photo/Valo Images beheert, voor het openbaar maken van Foto’s de websites lumenphoto.nl, lumenphoto.be, lumenphoto.co.uk en lumenphoto.net evenals valoimages.nl, valoimages.be en valoimages.com

 

4.2. Offertes aangaande archiefbeelden van Lumen Photo/Valo Images zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Lumen Photo/Valo Images heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

4.3.1. Aangaande opdrachtfotografie: Offertes van Lumen Photo/Valo Images Images zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Lumen Photo/Valo Images heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 

 

4.3.2. Aangaande opdrachtfotografie: Lumen Photo/Valo Images behoud zich het recht voor om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en/of creatief inzicht uit te voeren. 

 

4.3.3. Aangaande opdrachtfotografie: In geval van annulering van een Opdracht door Cliënt, om welke reden dan ook, heeft Lumen Photo/Valo Images recht op de volgende vergoeding: annulering is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van uitvoering van de Opdracht. Tussen 7 dagen en 48 uur voor aanvang van uitvoering van de Opdracht wordt 50% van het in de offerte genoemde bedrag in rekening gebracht; daarna het volledige bedrag.

 

4.3.4. In uitzondering op 4.3.3 blijft Cliënt een vergoeding, op basis van kostprijs, verschuldigd voor reeds door Lumen Photo/Valo Images, in voorbereiding op uitvoering van de Opdracht, gemaakte kosten.

 

4.4. Kosten voortvloeiend uit door Cliënt doorgevoerde wijzigingen in de Opdracht, om welke reden dan ook, komen voor rekening van Cliënt.

 

4.5. Indien geen andere vergoeding schriftelijk is overeengekomen zal Lumen Photo/Valo Images de daarvoor gebruikelijke vergoedingen hanteren. Een overzicht (pdf) van onze tarieven kan middels deze link gedownload worden. Lumen Photo/Valo Images is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op verzoek van de Cliënt, door te berekenen aan de Cliënt. Alle door de Cliënt aan Lumen Photo/Valo Images te betalen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (‘btw’).

 

4.6. Cliënt is Lumen Photo/Valo Images een vergoeding van minimaal € 150,00 verschuldigd per van de Lumen Photo/Valo Images beeldbank(en) gedownloade, maar door Cliënt ongebruikte, (niet in opdracht van Cliënt geschoten) hires foto. Een gedownloade, maar door Cliënt ongebruikte, (niet in opdracht van Cliënt geschoten) hires foto kan binnen (uiterlijk) zeven (7) dagen ná het downloaden kosteloos afbesteld worden. Niet downloadbare beelden, eveneens aangemerkt als zijnde ‘op aanvraag beschikbaar’, kunnen niet afbesteld worden. Telefonisch, per mail of op enige overige schriftelijke of mondelinge wijze bestelde beelden kunnen niet afbesteld worden.

 

4.7. Alle Werkzaamheden kunnen aan de Cliënt worden gefactureerd. 

 

4.8. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Lumen Photo/Valo Images brengt Cliënt voor iedere verzonden (betalings)herinnering administratiekosten in rekening ter hoogte van 2.5% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 10,50. Indien Lumen Photo/Valo Images tot incasso van vorderingen moet overgaan zullen de incassokosten aan de Cliënt in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 200,00.

 

4.9. Voor, op verzoek van Cliënt, door Lumen Photo/Valo images aan Cliënt geleverde documenten (waaronder, maar niet uitsluitend, leveranciersformulieren, woonplaatsverklaringen en fiscale documenten) wordt per document een bedrag van € 35,00 bij Cliënt in rekening gebracht.

 

4.10. Klachten zullen uiterlijk zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Lumen Photo/Valo Images worden gemeld.

 

5. Lumen Photo/Valo Images factureert uitsluitend op basis van haar eigen facturatie-routine.

 

 

EIGENDOM EN GEBRUIK

 

6.1. De (intellectuele) eigendom dat rust op de Foto, ligt bij Lumen Photo/Valo Images en/of diens Licentiegevers, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.2. De Cliënt zal Lumen Photo/Valo Images vooraf informeren van het voorgenomen gebruik, het doel, medium, duur, wijze en oplage.

 

6.3. Geen enkel gebruik van het Fotobestand en/of de Foto door de Cliënt is toegestaan, zolang de Cliënt nog niet volledig heeft voldaan aan iedere afgesproken en/of vastgelegde verplichting, zoals het voldoen van de vergoeding, voortvloeiende uit welke overeenkomst met Lumen Photo/Valo Images dan ook.

 

6.4. Een door Lumen Photo/Valo Images aan de Cliënt verstrekte licentie omvat een niet-exclusieve toestemming tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze voor een bepaald doel. Toestemming voor gebruik in een medium houdt geen toestemming voor openbaarmaking op een ander medium in. De licentie wordt beperkt uitgelegd, in het voordeel van Licentiegever en Lumen Photo/Valo Images.

 

6.5. Een door Lumen Photo/Valo Images aan de Cliënt verstrekte licentie komt een jaar na levering (door Lumen Photo/Valo Images aan Cliënt) te vervangen indien er geen sprake is van publicatie van het Fotobestand / de Foto door Cliënt. Lumen Photo/Valo Images kan niet verplicht worden de door Cliënt reeds betaalde vergoeding te restitueren.

 

6.6. De Cliënt mag:

 

■ de Foto eenmalig publiceren, in ongewijzigde vorm, uitsluitend volgens de met Lumen Photo/Valo Images overeengekomen publicatiecriteria;

 

■ een kopie van de Foto maken indien dat nodig is voor het overeengekomen gebruik.

 

6.7. De Cliënt is niet bevoegd:

 

■ sublicenties met betrekking tot de Foto te verlenen aan derden of de verleende rechten over te dragen;

 

■ Foto’s te her-publiceren, doorverkopen, kopen ten behoeve van een ander, of over te dragen of te distribueren;

 

■ de Foto te publiceren zonder naamsvermelding, als hierna omschreven;

 

■ van de Foto andere kopieën te maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik;

 

■ de Foto op te slaan in een databank, archief of andere mogelijke vorm van digitale opslag, die verder gaat dan het gebruik van de Foto volgens de Overeenkomst;

 

■ de Foto te gebruiken in een downloadbaar of printbaar format bedoeld voor distributie;

 

■ de Foto in zodanige context te gebruiken dat dit schadelijk is voor Lumen Photo/Valo Images of haar Licentiegevers, of een recht van een geportretteerde schendt, zoals maar niet beperkt tot een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is.

 

6.8. De Cliënt heeft de volgende verplichtingen:

 

■ de Cliënt en/of eindgebruiker draagt ervoor zorg dat bij het (doen) openbaar maken en het (doen) verveelvoudigen van de Foto, in welke vorm dan ook, de naam van de bron van de Foto te allen tijde duidelijk bij de Foto, dat wil zeggen tenminste onder of op de Foto of in het colofon waarin naar de Foto wordt verwezen, wordt vermeld en wel middels de navolgende vermelding: “Naam Fotograaf/Lumen Photo” of “Naam Fotograaf/Valo Images”, of middels een andere met Lumen Photo/Valo Images overeengekomen verwijzing naar/vermelding van de Foto in de publicatie. Bij het ontbreken van de naam van de bron van de Foto is Cliënt en/of eindgebruiker een aanvullende vergoeding verschuldigd ter hoogte van 100% van het voor deze verveelvoudiging van toepassing zijnde geldelijke (publicatie)tarief.

 

■ in het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is de Cliënt tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Lumen Photo/Valo Images tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF-, de IPTC-, de XMP- en de ICC-standaards. Bij niet-nakoming van het voorgaande komt Lumen Photo/Valo Images een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Lumen Photo/Valo Images gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand);

 

■ de Cliënt en/of eindgebruiker die de Foto openbaar maakt of doet openbaar maken, is volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de (voor zover vereiste) toestemming van de geportretteerde(n) en/of andere rechthebbende(n), indien de portretrechten of intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet uitsluitend portret-, auteurs-, model- en/of merkrechten, niet expliciet en schriftelijk door Lumen Photo/Valo Images gewaarborgd zijn. De Cliënt vrijwaart Lumen Photo/Valo Images, en diens Licentiegever en enige andere betrokken rechthebbende van alle aanspraken te dier zake;

 

■ Cliënt draagt ervoor zorg dat de Foto niet kan worden verveelvoudigd door derden.

 

■ na afloop van het overeengekomen gebruik zal de Cliënt alle bestanden van Foto wissen dan wel vernietigen;

 

■ bij openbaarmaking van de Foto in welke vorm dan ook dient de Cliënt terstond en zonder kostenberekening tenminste één bewijsexemplaar (al dan niet in digitale vorm) met de publicatie van de Foto aan Lumen Photo/Valo Images te doen toekomen. De Cliënt zal Lumen Photo/Valo Images vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van de website waarop de Foto is afgebeeld of via welke deze wordt getoond. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal de Cliënt deze aan Lumen Photo/Valo Images verstrekken. Lumen Photo/Valo Images behoudt zich het recht voor om uitgaven van de Cliënt waarin de Foto is gepubliceerd te controleren.

 

6.9. Wijzigingen aan een foto

 

■ De Cliënt en/of eindgebruiker is niet bevoegd de Foto zodanig te wijzigen, te manipuleren of te verminken dat dit schadelijk is voor Lumen Photo/Valo Images of haar Licentiegevers, of in strijd is met artikel 25 Auteurswet. 

 

■ De Cliënt zal gewenste wijzigingen aan de Foto eerst met Lumen Photo/Valo Images bespreken.

 

■ Indien de Cliënt van Lumen Photo/Valo Images of Licentiegever toestemming heeft om de Foto te manipuleren of sterk te bewerken, zal het resultaat daarvan pas gebruikt mogen worden na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

■ De auteursrechten op de gewijzigde Foto zullen bij Lumen Photo/Valo Images rusten en de Cliënt zal op eerste verzoek van Lumen Photo/Valo Images kosteloos meewerken aan enige formaliteit om die overdracht te effectueren.

 

■ Voor niet uitdrukkelijk met Lumen Photo/Valo Images overeengekomen wijzingen aan de foto is Cliënt en/of elke eindgebruiker een aanvullende vergoeding verschuldigd ter hoogte van 100% van het voor deze verveelvoudiging van toepassing zijnde reguliere geldelijke (publicatie)tarief.

 

6.10. Elk gebruik door Cliënt en/of eindgebruiker van een Foto dat niet expliciet is overeengekomen met Lumen Photo/Valo Images wordt aangemerkt als een inbreuk op de (Intellectuele) Eigendomsrechten van Lumen Photo/Valo Images en/of diens licentiegever. In het geval van inbreuk verbeurt de Cliënt en/of eindgebruiker aan Lumen Photo/Valo Images een direct opeisbare vergoeding waarbij de tarieven van Lumen Photo/Valo Images leidend zijn, met een minimum van € 250,00, indien van toepassing aangevuld met onder 6.8 en 6.9 genoemde toeslagen, aangevuld met dossier- en administratiekosten ter hoogte van € 125,00 per Foto. Prijzen van Lumen Photo/Valo Images kunnen middels deze link ingezien en gedownload worden.

 

6.10.1. De onder 6.10 vergoeding omvat niet en/of sluit niet uit ieder recht op vergoeding van overige geleden schade, waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, dan wel enig ander uit de wet voortvloeiend recht.

 

6.11. Als de Foto in strijd is gebruikt met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, dan zullen de bij de Overeenkomst verleende rechten automatisch worden ingetrokken en zal de Cliënt op eerste verzoek van Lumen Photo/Valo Images de Foto van de websites en haar digitale systemen (doen) verwijderen.

 

6.12. Indien de Foto door derden wordt gebruikt, waarvan vermoed kan worden dat dit gebruik in strijd is met de Overeenkomst, zal de Cliënt Lumen Photo/Valo Images hiervan direct op de hoogte stellen.

 

6.13. Lumen Photo/Valo Images behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van de Foto niet toe te staan op welke grond dan ook. Lumen Photo/Valo Images zal de Cliënt in zo’n geval informeren. Indien reeds een licentie is verstrekt, zal die bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1. Lumen Photo/Valo Images spant zich ervoor in haar websites met domeinnamen www.lumenphoto.nl, www.lumenphoto.be, www.valoimages.com, www.valoimages.nl, www.valoimages.be, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Lumen Photo/Valo Images is niet aansprakelijk voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid te website te kunnen raadplegen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Lumen Photo/Valo Images in de breedste zin van het woord of onrechtmatig zijn jegens haar.

 

7.2. Lumen Photo/Valo Images is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Cliënt is ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Lumen Photo/Valo Images of door haar ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid is alsdan in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

 

7.3. De Cliënt verplicht zich iedere adreswijziging binnen redelijke termijn voorafgaand aan die wijziging schriftelijk aan Lumen Photo/Valo Images te melden. Bij gebreke van deze verplichting is de Cliënt aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

 

7.4. In geval van faillissement of van surseance van betaling, of staking van de onderneming van de Cliënt, dient de Cliënt Lumen Photo/Valo Images hiervan onverwijld op de hoogte te (doen) stellen en heeft Lumen Photo/Valo Images het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

 

GESCHILLEN

 

8.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Offertes en anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de Opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats waar de levering heeft plaatsgevonden. Het Weens Koopverdrag (1980 CISG) is uitgesloten.

 

8.2. De Rechtbank in Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of Offertes en/of anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten, tenzij een dwingend wettelijke bepaling een andere Rechtbank bevoegd verklaart.

bottom of page